Temperature Sensor

Temperature Sensor ในงานอุตสาหกรรมมี 4 ประเภท

1. Bimetal ใช้หลักการของการงอตัวของโลหะเมื่อโดนความร้อน เช่น Temperature gauge

2. ปรอท ใช้หลักการขยายตัวของปรอทเมื่อมีความร้อน เช่น Dial thermometer

3. Thermocouple ใช้หลักการของโลหะ 2 ชนิดเชื่อมปลายเข้าด้วยกัน เมื่ออุณหภูมิทั้ง 2 ด้านต่างกัน จะเกิดกระแสไหลในวงจร

4. RTD (Resistor Temperature Detector) ใช้หลักการความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ แบ่งได้ 2 ประเถทดังนี้

 - Thermister ชนิด NTC,PTC

 - Pt type เช่น Pt100 , Pt1000 , Pt50 เป็นต้น 

ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียง Pt100 กับ Thermocouple เทานั้นเพราะเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม


  • GH8Q5820_800_600.jpg
    อาร์ทีดี คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของลวดโลหะไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ลวดโลหะที่นำมาผลิตอาร์ทีดีมีหลายชนิดเช่น ทองแดง ทังสเตน นิเกิล แพรทินัม...

  • f66fdc920255461495778a79d9527977.jpg
    เทอร์โมคัปเปิล หรือ Thermocouple คือหัววัดอุณหภูมิประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน 2 เส้น เชื่อมปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิของโลหะทั้งสองไม่เท่ากัน เท...