Ceramic Heater

Ceramic Heater  เป็นฮีตเตอร์ทีทำจากแผ่นเซรามิก ข้อดีสามารถให้ความร้อนสูง ลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่จะคล้ายกัย ฺ    Band Heter แต่ต่างกันตรงที่ Ceramic Heater จะให้ความร้อนดีกว่า และเพิ่ม Watt ได้มากกว่า Band Heater