Tubular Heater

Tubular Heater เป็นฮีตเตอร์สำหรับให้ความร้อนในอากาศหรือตู้อบวัสดุเป็นอินโคลอยที่ส่งถ่ายความร้อนได้ดี สามารถสั่งทำตามแบบทุกรูปแบบ