Frequency Transmitter

 

Frequency Transmitter : อุปกรณ์แปลงสัญญาณความถี่เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน 0-20 mA. 4-20 mA / 0-10 VDC อินพุตเป็นสัญญาณทางด้าน เอาต์พุตเป็นแบบเชิงเส้น (Linearity) ที่ถูกต้องและแม่นยำ 
Frequency Transmitter 
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณค่าความถี่ให้เป็นสัญญาณอะนาลอกมาตรฐาน 
- อินพุตและเอาต์พุตแยกอิสระจากกัน (Isolation) 
- สามารถปรับ zere และ span ได้ 
- มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยง